Forslag Vedtægter for Egedal-eSport

 

 • 1: Formål med foreningen

Egedal-eSport er en Idrætsforening orienteret omkring træning og udbredelse af esport.
Foreningen skal primært samle børn og unge om esport, styrke deres faglighed, og sikre at de udvikler sig personligt og opnår sociale kompetencer.
Der ønskes et stort fællesskab omkring det at dyrke esport, og et ønske om at fremme sporten i Danmark og Europa.
Dette skal opnås gennem etablering af kvalificeret undervisning i esport relaterede aktiviteter og afholdelse af esports arrangementer.

 • 2: Hjemsted

Foreningen har hjemsted i Egedal Kommune og fokuserer sit arbejde på ungdoms- og foreningslivet i Egedal Kommune.
Foreningens lokalitet er Stenløse Kulturhus

 

 • 3: Medlemmer:

Foreningen optager medlemmer fra det fyldte 10. år eller hvis vedkommende går i 4. klasse.
Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamling
Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 18 år inden disse er valgbare.

 

 • 4: Kontingent

Fastsættes på den årlige generalforsamling

 

 • 5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Der afholdes generalforsamling en gang årligt inden udgangen af juni måned. Indkaldelse skal foretages senest 21 dage før afholdelsen pr. mail eller skriftligt.

Generalforsamlingen udstikker retningslinjer for foreningens drift – herunder regler og politikker

Ændringer af vedtægter kan kun foretages med 2/3 flertal. Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt på generalforsamlingen.

Forslag til ændringer af vedtægterne skal fremsendes til formanden senest 7 dage inden generalforsamlingen

Indkomne forslag udover vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlingen. Disse forslag kan vedtages med simpelt flertal.

Alle valg til bestyrelse er gældende for 2 år.

Indstilling til bestyrelsesposter kan ske på generalforsamlingen

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning til godkendelse.
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent
 4. Godkendelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag til afstemning
 6. Valg
 7. Valg af formand i ulige år
 8. Valg af næstformand i lige år
 9. Valg af kasserer i ulige år.
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år
 11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år.
 12. Valg af 2 suppleanter gældende for 1 år.
 13. Valg af 2 revisorer gældende for 1 år
 14. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år.
 15. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 21 dages varsel enten ved at 3/5 af bestyrelsen kræver det eller hvis ¾ af medlemmerne fremsender en skriftlig begæring herom.

 

 • 6: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 1 formand, 1 næstformand 1 kasserer samt 4 menige medlemmer

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden og holder møder efter behov Bestyrelsen varetager den almindelige drift af foreningen imellem generalforsamlingerne og kan foretage dispositioner hvor rammerne er udstukket af generalforsamlingen
Formanden, næstformanden og kasseren har tegningsret for foreningen.
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som aktivt modarbejder foreningens formål eller overtræder de alm. regler for god opførsel – herunder forbuddet mod alkohol og euforiserende stoffer.
Medlemmer der ekskluderes kan få afprøvet deres sag ved førstkommende generalforsamling.

 • 7: Økonomi

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til 3. juni det følgende år.
Generalforsamlingen godkender hvert år forslag til kontingent gældende frem til næste generalforsamling.
Bestyrelsen kan handle inden for de økonomiske rammer, som generalforsamlingen har udstukket og fastsætter selv regler herfor via forretningsordenen.
Foreningen opretter en godkendt forenings konto via bank eller pengeinstitut.

 • 8: Opløsning af foreningen

Foreningen kan opløses hvis ¾ flertal ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af opløsning overdrages foreningens evt. formue til Kulturhuset i Stenløse.

 Overgangs regler:

Tillæg til vedtægterne gældende frem til den ordinære generalforsamling i 2018

 

 • 9: Vedtægtsændringer

Den stiftende generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at fremkomme med et endeligt forslag til vedtægter, som skal godkendes på den ordinære generalforsamling i 2018.

 

 • 10: Kontingent

Den stiftende generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at fremkomme med forslag til kontingent – evt. gradueret kontingent gældende frem til den ordinære generalforsamling i 2018

 

 • 11: Konstituering

Den stiftende generalforsamling bemyndiger den valgte bestyrelse til at konstituere sig selv med valg af formand, næstformand og kasserer jf. vedtægternes § 5 og § 6. Generalforsamlingen beslutter på den ordinære generalforsamling i 2018 om der skal foretages direkte valg til bestyrelsen

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 14. september 2017

 

 

_________________________________

Dirigent

 

 

_________________________________

Formand

 

 

_________________________________

Næstformand

 

 

_________________________________

Kasserer

 

 

_________________________________

Bestyrelsesmedlem

 

 

_________________________________

Bestyrelsesmedlem