Foreningsvedtægter


§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Egedal eSport og dens hjemsted er Egedal Kommune.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens formål er at tilbyde eSport og herigennem fremme interessen for denne aktivitet samt
udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det
lokale samfund.

§ 3. Betingelser for medlemskab
Foreningen optager medlemmer fra det fyldte 7 år.
Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamling
Formand, næstformand og kasserer skal være fyldt 18 år inden disse er valgbare.

§ 4. Kontingent
Fastsættes på den årlige generalforsamling

§ 5. Regnskab og revision
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet revideres af foreningens revisor og fremlægges til
godkendelse på den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal være fremsendt til
medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling
Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer.
Dagsorden vedlægges indkaldelsen.
Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Eventuelt.

§ 8. Stemmeret og afstemning
Stemmeret til generalforsamlingen har de fremmødte medlemmer. Medlemmer, der er i
kontingentrestance, har ikke stemmeret. 2
Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde hvor der til
afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en særligt indkaldt
generalforsamling, jf. § 12.
Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal
afstemningen ske skriftligt.

§ 9. Ekstraordinær 

generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal for bestyrelsen eller når mindst 1/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen
med angivelse af dagsorden.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet
og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegningsret for foreningen
Foreningen tegnes af bestyrelsen.

§ 11. Bestyrelsen
Foreningens daglige ledelse ligger hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og 1
bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, kasserer, næstformand og 1 bestyrelsesmedlem vælges de
lige år.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af et bestyrelsesmedlem
forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved stemmeflertal og i
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt
og indkaldes med mindst 7 dages varsel.
Bestyrelsen er berettiget til at eksludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men
vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den førstkommende generalforsamling.
Såfremt et medlem udtræder af bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten, som
derefter sidder til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 12. Foreningens ophør
Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål/vedtægter kan kun vedtages på en særligt
indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 3/4 af de
fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget. 3
Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny
generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes
antal.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud til Kulturhuset i Stenløse.
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den ….

Formand__________________________________________________
Sekretær/næstformand________________________________________
Kasserer____________________________________________________
Bestyrelsesmedlem 1__________________________________________
Bestyrelsesmedlem 2___________________________________________